Radio Weser TV Radiobeitrag "Vor Ort"

Radio Weser TV Radiobeitrag "Vor Ort" März 2010, Teil 1 und Teil 2